Aviso legal

O presente sitio web é propiedade e está xestionado por Compostela Maker, que forma parte do grupo Design Thinkers & Makers S.L. (en diante Compostela Maker), inscrita no rexistro mercantil de Santiago de Compostela (tomo 301, libro 0, folio 206 da sección B).
– NIF n.º B 70515564
– Domicilio social: Rúa do Tambre 61, 15701, Santiago de Compostela (A Coruña)
– Tel: 881251572.
– E- mail do DPD: idea@designthinking.gal.

Condicións xerais de uso:

O uso do presente sitio web réxese polas normas establecidas no presente aviso legal conforme ás leis españolas. A súa utilización ou a de calquera dos seus servizos atribúe a condición de Usuario e supón a aceptación expresa, voluntaria e sen reservas das condicións e termos de uso descritos.

O Usuario que accede ao Sitio web debe cumprir estas Condicións xerais e as especiais instrucións de uso que se lle mostren en cada momento. Así mesmo, comprométese a obrar sempre conforme á lei, aos bos costumes e ás esixencias da boa fe, empregando a dilixencia adecuada á natureza do servizo do que goza. Así, o Usuario non poderá efectuar modificación nin alteración algunha dos contidos do Sitio web, fóra dos datos que o propio Usuario introducise, nin prexudicará de forma algunha a súa integridade ou funcionamento.

Compostela Maker resérvase o dereito para realizar modificacións dos termos de uso e política de privacidade, sempre conforme á normativa de aplicación, de acordo co seu propio criterio ou motivado por cambios lexislativos ou doctrinales. Inmediatamente despois de publicar os cambios, estas modificacións aplicarán a todos os Usuarios que accedan á súa páxina web e/ou redes sociais.

Responsabilidade

Compostela Maker non asumirá responsabilidade:

– Pola imposibilidade temporal de acceso nun momento determinado, ou á información concreta de entre os incluídos ou naqueles sitios web aos que o Usuario acceda mediante ligazóns de hipertexto situados na páxina web.
– Pola exactitude ou actualidade dos contidos, informacións e ofertas de produtos e servizos ofrecidos.
– Na web existe información simplificada, ou ben redactada co ánimo de facer máis fácil a súa comprensión para a xeneralidade dos usuarios, polo que Compostela Maker non se fai responsable das interpretacións erróneas derivadas da información aquí contida, salvo que iso responda a unha propia actuación neglixente no exercicio das súas funcións.
– En ningún caso polos danos orixinados como consecuencia de feitos fortuítos ou imprevisibles, nin por aqueles outros que poidan ser consecuencia do comportamento neglixente do Usuario.
– Polas opinións vertidas nos comentarios realizados polos usuarios da súa páxina web e/ou redes sociais reservándose o dereito para borrar os comentarios ofensivos ou denigrantes, que inciten ao odio ou sexan discriminatorios, racistas, xenófobos, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resulten adecuados para a súa publicación ou resulten manifestamente ilícitos, e bloquear aos autores dos devanditos comentarios. Así, Compostela Maker resérvase o dereito para ocultar, eliminar ou impedir a publicación de comentarios que promocionen produtos, empresas ou eventos alleos a Compostela Maker, ou calquera outro tipo de promoción que non se considere adecuada.

Obrigas do usuario do sitio web

O Usuario comprométese a:

– Facer un uso adecuado e lícito do sitio web así como dos contidos e servizos de conformidade coa lexislación aplicable en cada momento, as Condicións xerais de uso, a moral e bos costumes xeralmente aceptadas e a orde pública. Así como proverse de todos os medios e requirimentos técnicos que se precisen para acceder ao sitio web ou rede social.
– Facilitar información veraz ao cumprimentar cos seus datos de carácter persoal os formularios e a mantelos actualizados en todo momento de forma que responda, en cada momento, á situación real do Usuario. O Usuario será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice e dos prexuízos que cause a DESIGN THINKERS & MAKERS S.L. ou a terceiros pola información que facilite.

Propiedade intelectual dos contenidos do sitio web

Todos os contidos do sitio web, así como a súa estrutura, deseño e código fonte, están licenciados a Compostela Maker e protexidos sen limitacións polas leis de propiedade intelectual e industrial de aplicación. Prohíbese a reprodución total ou parcial dos seus elementos, así como a modificación e/ou distribución sen citar a súa orixe ou solicitar previamente autorización.

Xurisdición

Todo litixio ou controversia que xurda entre Compostela Maker e un Usuario sobre a interpretación ou a aplicación destas Condicións xerais ou, en xeral, relacionado de maneira directa ou indirecta coa utilización dos servizos ofrecidos será resolvido polos Xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela.

Con todo como requisito previo, Compostela Maker e o Usuario obríganse a negociar de boa fe para resolver o litixio ou controversia durante o prazo dun (1) mes contado desde a data en que unha das partes notifique por escrito á outra a súa pretensión potencialmente litixiosa.

Política de privacidade

En cumprimento do disposto na lexislación relativa á protección de datos, e concretamente no Regulamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril Compostela Maker infórmalle que os datos solicitados nas diferentes seccións deste sitio web van ser incorporados para o seu tratamento en ficheiros automatizados, cuxo responsable é DESIGN THINKERS & MAKERS S.L., coas finalidades que se detallan en cada sección e que, basicamente son:

– Os datos solicitados no formulario da sección da Academia Maker serán tratados para Xestión da matriculación do usuario nos cursos que nos soliciten, xestionar a relación mentres dure e atender as súas peticións ou requirimentos. Unha vez finalizada, os mesmos serán bloqueados para atender as obrigacións legais (obrigacións de fiscalidade e outras) e facer fronte a posibles responsabilidades. Tras os devanditos prazos serán borrados. As categorías de datos corresponden aos que figuran no cuestionario correspondente.

– Os datos solicitados no formulario da sección da REDE TIC 2 serán tratados para Xestión da matriculación do usuario nos cursos que nos soliciten, xestionar a relación mentres dure e atender as súas peticións ou requirimentos. Unha vez finalizada, os mesmos serán bloqueados para atender as obrigacións legais (obrigacións de fiscalidade e outras) e facer fronte a posibles responsabilidades. Tras os devanditos prazos serán borrados. As categorías de datos corresponden aos que figuran no cuestionario correspondente.

Compostela Maker garante o exercicio dos dereitos de acceso aos seus datos persoais, modificación ou rectificación, cancelación ou supresión, oposición e á limitación do seu tratamento, así como á portabilidad dos datos dirixíndose a: rúa do Tambre 61, 15704, Santiago de Compostela (A Coruña) (ou e–mail: idea@designthinking.gal) achegando unha fotocopia do seu DNI a efectos identificativos.

Igualmente lémbraselle que tamén ten dereito a presentar unha reclamación fronte a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es)